وثاقت رجال اھل سنت نزد شیعہ
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این تحقیق بنام روات اهل سنت از دیدگاه شیعه مشتمل بر سه فصل می باشد : فصل اول در مورد یکسری واژه های است که درین تحقیق برده می شود مانند ثقه ،عامی بودن ،امامی بودن و۔۔۔ین واژه های را معنی وتفسیر کردیم ۔ فصل دوم ،این فصل مشتمل بر سه بخش بوده ،در بخش اول هشت کتب معتبر رجالی شیعه ،رجال نجاشی ،رجال شیخ ،فهرست طوسی ،رجال کشی ،رجال برقی ،رجال ابن غضائری ،رجال ابن داود ورجال علامه حلی ونیز معجم رجال الحدیث اقای خوئی برسی کرده راویانی را شناسائی کردیم که یکی از این رجال صراحت یا اشاره ای به عامی بودن وی کرده باشد و۵۴ نفر را از این کتب بطور عامی بودن ان ها استخراج کردیم بخش دوم این فصل در مورد روات عامه در اسناد جوامع حدیثی اولیه یعنی کتب اربعه بوده وروات استخراج شده از کتب رجالی را دراین اسناد بررسی کردیم ۔ بخش سوم این فصل مانند بخش دوم بررسی روات استخراج شده در جوامع ثانویه حدیثی بوده که وسائل وبحار را کاملاً بررسی کردیم لکن از وافی فیض کاشانی صرف نظر کردیم چون ایشان فقط از کتب اربعه این کتاب را جمع اوری کرده بود در اخر این فصل به یک جمع بندی رسیدیم که از این ۵۴ نفر فقط ۴۱ نفر در اسناد جوامع حدیثی اولیه وثانویه امده ولذا فقط این ۴۱ نفر هستند که باید دراین تحقیق بررسی شوند که از دیدگاه شیعه وثاقت دارند یاخیر ؟ فصل سوم این فصل درواقع هدف اصلی این تحقیق بوده وفصول قبلی مانند مقدمه این فصل بوده یعنی وثاقت یاعدم وثاقت روات امده در اسناد جوامع حدیثی شیعه وباین نتیجه رسیسم که همه این روات عامی نیستند بلکه این روات شیعی یازیدی(بتری )هستند وکل روات عامی در این اسناد فقط ۳۵ نفر هست لکن کسانی چون کثیر النواء وطلحه بن زید که بتری زیدی هستند را باتوجه به اقوالی در این تحقیق ذکر کرده به ۳۷ نفررساندیم وکسانی که شیعی بودند اشاره به این مطلب کرده از ان ها صرف نظر کردیم ۔ در مجموع این ۳۷ نفر نظرطرفین عامه وخاصه در مورد بیشتر این نفرات از لحاظ وثاقت یا ضعیف بود نشان یکسان است وخیلی کم مورد است که نظرطرفین با هم ۱۸۰درجه تفاوت داشته باشد۔ نیز باتوجه به حجم روایات ذکر شده در جوامع حدیثی ازاین روات عامه این تفاوت کمتر می شود چون گاهی رجالیون عامی انرا موثق می دانند ورجالیون شیعی وثاقتش را ذکر نمی کنند لکن در جوامع حدیثی شیعه از انها خیلی روایات ذکر شده ۔